Hyresvillkor

§1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte avtalats annat mellan uthyrare och hyrestagare.

 §2 Leverans

All hyresmaterial levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens bekostnad återlämnas till uthyraren.

 §3 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

 §4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

 §5 Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande prislista och kan komma att justeras under hyresperioden. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida den uthyrda materielen inte används dessa dagar. För vissa hyresgrupper, markerade i gällande prislista, tillämpas hyra per kalenderdag. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avställd och tillgänglig för avhämtning. För bodar, vagnar och container gäller månadshyra debiterad i förskott. Vid återlämnandet krediteras outnyttjad tid, dock ej mer än halva månadshyran, 14 dagars uppsägning gäller.

 §6 Andrahandsupplåtelse

Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren.

 §7 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med av uthyraren meddelade föreskrifter för drift.

 §8 Tillsyn och vård

Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjs och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

 §9 Skador och förlust

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

 §10 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmaterial och slitdelar på arbetsplatsen bekostat av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande.

 §11 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkats honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

 §12 Försäkring

Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

 §13 Betalningsvillkor

På hyresbeloppen tillkommer mervärdeskatt. Hyran betalas kontant i förskott. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

 §14 Kredit

Hyrestagaren äger rätt att efter särskild kreditprövning betala hyra mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning äger efter kreditprövning erhålla 30 dagars kredit. Hyrestagare med mindre inhyrning äger efter kreditprövning erhålla 15 dagars kredit. Fakturorna skall betalas så att beloppet är uthyraren tillhanda inom 30 dagar respektive 15 dagar från fakturadatum. Uthyraren äger, när så skäl därtill föreligger, ompröva beviljad kredit. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift om f.n.45 kronor. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt. Uthyraren äger rätt att påföra faktureringsavgift på kunder med mindre inhyrning enligt ovan.

 §15 Återtagande

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säger upp avtalet, och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

 §16 Hävande

Uthyraren och hyrestagaren äger gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om dess fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parterna inte kunnat förutse eller vars mening inverkan inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren eller hyrestagaren väsentligt skulle brista i fullgörandet av sitt åtagande och om- efter erinran från motpartens sida- rättelse inte sker utan dröjsmål, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

 §17 Tvist

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

Hyrförsäkring

 Nu kan Du försäkra Dig mot inbrott och andra skador till en låg premie och självrisk på de maskiner Du hyr av oss.

 Försäkringsinformation

Försäkringen omfattar Inbrott – Stöld – Skadegörelse – Brand – Vattenskador

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte sådan skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Eventuella skador på annan egendom eller personer (följdskador) täcks inte av denna försäkring.

 Försäkringen gäller i Sverige.

 Premie och självrisk

När Du hyr av oss betalar du 5 % av fakturerad hyreskostnad. Självrisken är 4000kr per skadetillfälle vid skada enligt ovanstående villkor.

 Aktsamhetskrav, stöld

Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

 Om skada inträffar

  1. Kontakta oss omgående via mail: skadeanmalan@pannman.se senast 6 dagar efter skadan.
  2. Uppge namn, adress, telefon, kontaktperson, arbetsplatsens adress och avtalsnummer/jobbnummer och maskinens artikelnummer.
  3. Beskriv vad som hänt, skadans art, omfattning samt skadedatum.
  4. Vid stöld eller skadegörelse bifoga polisrapport.